Skip to content

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Juni 2023

Inleiding

Als je dit leest, betekent dit dat je uitgerust bent met een (e)SIM-kaart van het merk Ubigi, waarmee je toegang hebt tot mobiele datadiensten in verschillende landen (“Diensten”). De (e)SIM-kaart en de diensten worden geleverd door Transatel S.A. (“Transatel”) onder deze Algemene Voorwaarden (“AV”). De Diensten kunnen worden ingebouwd in verschillende soorten apparaten, waaronder (zonder beperking): een aangesloten auto, laptop, tablet of een gelijkwaardig apparaat van een geautoriseerde Original Equipment Manufacturer (“OEM”) met Microsoft Windows 10 en Windows 11, etc. (“Apparaat”).

 

Neem contact op met

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice (“Klantenservice”) op: www.ubigi.com

 

Definities en kader

De “Dienst” is uitsluitend beschikbaar voor aankoop met behulp van de Ubigi-applicaties of de Ubigi-website op een geautoriseerd Apparaat. De dienst is mogelijk niet in alle gebieden en op alle apparaten beschikbaar en is onderworpen aan deze AV.

Deze AV, inclusief de bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens waarnaar hierin wordt verwezen (gezamenlijk de “Overeenkomst”), bevatten de AV die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst. “Klant”, “U” en “uw” betekenen de klant van de Dienst zoals hierboven gedefinieerd, en “Transatel”, “wij”, “onze”, en “ons” omvatten Transatel S.A. en alle aan haar gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij het verlenen van de Dienst aan U. Uw inschrijving op, gebruik van of betaling voor de Service, bevestigt uw onvoorwaardelijke aanvaarding van en instemming met de AV uiteengezet in deze Overeenkomst die beschikbaar is op www.ubigi.com. Indien U niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, mag U de Service niet gebruiken.

Deze Overeenkomst kan veranderen. Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, zullen al dergelijke wijzigingen of amendementen onmiddellijk van kracht zijn na publicatie op www.ubigi.com (de “Website”). Wanneer we een belangrijke wijziging in deze Overeenkomst aanbrengen, zullen we trachten U afzonderlijk op de hoogte te stellen van deze wijziging. UW VOORTGEZETTE GEBRUIK VAN DE SERVICE NA PUBLICATIE OP DE WEBSITE WORDT AFDOENDE GEACHT ALS AANVAARDING DOOR U VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN.

Door de Service te kopen, gaat U ermee akkoord dat U gemachtigd bent om de Service te gebruiken en dat U verantwoordelijk bent voor het betalen voor de Service volgens deze AV.

De Service bestaat uit het leveren van prepaid cellulaire Data Plans (dataverkeer geldig voor een bepaalde duur) om je Apparaat met het internet te verbinden (de “Data Plans”).

De landen waarin U de Data Plans kunt gebruiken worden vermeld waar U door de beschikbare aanbiedingen bladert. De beschikbare aanbiedingen kunnen van tijd tot tijd veranderen en zijn afhankelijk van het land waarin je je op dat moment bevindt.

Ter ondersteuning van de Dienst is Transatel overeenkomsten aangegaan met verschillende cellulaire carriers (mobiele operators) over de hele wereld om toegang te krijgen tot hun cellulaire netwerken (gezamenlijk aangeduid als het “Mobiele Netwerk”). Bij het leveren van de Dienst voorziet Transatel U niet van een telefoonnummer, en voorziet Transatel U niet van de mogelijkheid om telefoongesprekken te plaatsen of te ontvangen (inclusief oproepen naar 911 en andere alarmnummers) of om SMS of tekstberichten te verzenden of te ontvangen.

 

Licentie

Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen wij U een herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie om de Service te gebruiken die niet overdraagbaar is voor gebruik op een ander apparaat, onder de voorwaarden en voor de duur van deze Overeenkomst.

 

Overeenkomst

Deze Overeenkomst vangt aan en vormt een bindend contract tussen Transatel en de Klant op het moment dat de Klant gebruik gaat maken van de Dienst. De Overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd zoals hierin uiteengezet.

De Service wordt uitsluitend vooruitbetaald verkocht.

Alle diensten, inclusief gerelateerde aanbiedingen en promoties, kunnen onderhevig zijn aan specifieke aanvullende AV. Controleer onze Website regelmatig, aangezien deze AV van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

U blijft op grond van deze Overeenkomst jegens ons verantwoordelijk voor de handelingen van andere personen die u toestaat de Services te gebruiken via uw account.

 

Onze verplichtingen

Transatel zal de Dienst verlenen in overeenstemming met de Overeenkomst en volgens de beschrijving van het toepasselijke Data Plan, en vanaf de datum waarop de Klant de Dienst begint te gebruiken of een dergelijk Data Plan aanschaft.

Wij zullen proberen ervoor te zorgen dat de Dienst waar mogelijk beschikbaar is voor de Klant; zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van de Dienst kunnen echter worden beïnvloed door zaken waar wij geen invloed op hebben, zoals fysieke belemmeringen, atmosferische omstandigheden en storingen op het Mobiele Netwerk (de infrastructuur, software en hardware die een mobiele provider/mobiele operator in staat stelt om draadloze internetdiensten aan abonnees te ondersteunen) waarbij dergelijke storingen en de oplossingen daarvoor niet binnen de invloedssfeer van KPN liggen. Het is mogelijk dat KPN of haar mobiele operator partners (een bedrijf dat een mobiel internetnetwerk exploiteert en alle elementen bezit of beheert die nodig zijn om mobiele internetdiensten te verkopen en te leveren) van tijd tot tijd upgrade- of onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren op het Mobiele Netwerk die de beschikbaarheid en/of kwaliteit van de Dienst kunnen beïnvloeden. KPN zal trachten dergelijke onderbrekingen tot een minimum te beperken, maar dit is niet altijd binnen haar controle.

Wij zullen de Service met redelijke vakkundigheid en zorg leveren en wij zullen redelijke inspanningen leveren om de Service voor U beschikbaar te maken. Als U problemen ondervindt met onze Service of frauduleuze activiteiten op uw account vermoedt, neem dan onmiddellijk contact op met de Klantenservice.

We kunnen de Dienst van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen om te voldoen aan veiligheids-, regelgevende, wettelijke en andere vereisten. We zullen proberen ervoor te zorgen dat dit de

reikwijdte van de Service niet wezenlijk beïnvloedt.

 

Uw verplichtingen

U moet de Service gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en alle andere redelijke instructies die wij of de Klantenservice u van tijd tot tijd geven. In het bijzonder bent U niet gerechtigd om de (e)SIM-kaart te gebruiken in een ander apparaat dan het apparaat waarmee het geleverd is of waarmee het zou moeten worden gebruikt (indien niet geleverd met de (e)SIM-kaart). Tevens wordt verduidelijkt dat de (e)SIM-kaart eigendom blijft van Transatel en/of haar gekozen partners.

U moet uw land van verblijf aan ons bekendmaken wanneer u uw account opent.

U moet ons ook een kopie van uw identiteitsbewijs (nationale identiteitskaart of paspoort) verstrekken voordat u de diensten voor het eerst gaat gebruiken of uiterlijk binnen vijftien (15) dagen vanaf de datum waarop u de dienst gaat gebruiken. Zo niet, dan behouden wij ons het recht voor om de diensten onmiddellijk op te schorten.

De (e)SIM-kaart heeft standaard geen PIN-code. U ZULT ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET BEHEER VAN DE TOEGANG TOT UW (e)SIM-kaart en U GAAT ERMEE IN VOOR DE DIENST te BETALEN OF U nu wel of geen TOESTEMMING VOOR DIT GEBRUIK HEBT GEGEVEN. WIJ ZULLEN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN VOOR FRAUDEERBAAR GEBRUIK VAN UW (e)SIM-KAART. Als U van mening bent dat uw (e)SIM-kaart op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt, dient U onmiddellijk contact op te nemen met de Klantenservice zodat de juiste wijzigingen in uw account kunnen worden aangebracht.

De (e)SIM-kaart wordt toegewezen aan de eerste eigenaar van het Apparaat. De eerste eigenaar van het Apparaat blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik ervan, tenzij Transatel een bewijs heeft ontvangen van de verandering van eigenaar van het Apparaat.

De Service is bedoeld om te worden gebruikt voor surfen op het web, e-mail, het uploaden en downloaden van toepassingen en inhoud van en naar het internet of toepassingen van derden, en het gebruik van toepassingen en inhoud zonder overmatig bij te dragen aan netwerkcongestie.

U zult de Service niet gebruiken voor onwettige, onrechtmatige of frauduleuze doeleinden, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van de Service op een manier die (1) ons vermogen om U of andere klanten Service te verlenen belemmert; (2) misbruik maakt van een bonus- of promotieprogramma; of (3) uw verplichting om voor de Service te betalen ontwijkt. U zult de Service niet gebruiken op een manier die de netwerkbeveiliging of -capaciteit in gevaar brengt, buitensporig en onevenredig bijdraagt aan netwerkcongestie, een negatieve invloed heeft op netwerkserviceniveaus of legitieme gegevensstromen, de netwerkprestaties verslechtert, schade toebrengt aan het netwerk of andere klanten.

U zult geen handelingen verrichten die, naar het uitsluitende oordeel van Transatel, de Dienst of andere Transatel klanten verstoren, inbreuk maken op de rechten van derden of anderszins aanstootgevend gedrag vormen. Indien wij redenen hebben om aan te nemen dat U of iemand anders die uw (e)SIM-kaart gebruikt de Dienst misbruikt of anderszins deze Overeenkomst schendt, kunnen wij uw (e)SIM-kaart en uw vermogen om de Dienst te gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk opschorten, beperken of annuleren. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, (a) uw (e)SIM-kaart en uw toegang tot en gebruik van de Service op te schorten, te beperken, te wijzigen of te beëindigen en/of (b) U de aankoop van nieuwe Data Plans te weigeren. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt voor uw account, ongeacht of deze door U persoonlijk zijn gemaakt of niet, behalve de kosten die worden gemaakt nadat U de Klantenservice op de hoogte heeft gesteld van het verlies of de diefstal van uw (e)SIM-kaart en de Klantenservice dit schriftelijk heeft bevestigd.

 

Geschiktheid

Als U jonger bent dan 18 jaar, moet Uw ouder of wettelijke voogd deze AV ook lezen en ermee instemmen dat U gebonden bent door deze AV. U stemt ermee in dat U verantwoordelijk bent voor het betalen van de kosten voor het gebruik van de Service, of als U jonger bent dan 18 jaar, dat U toestemming hebt om de Service te gebruiken van de volwassene die verantwoordelijk is voor het betalen van de kosten.

U erkent dat Transatel bepaalde diensten onmiddellijk kan opschorten om te voldoen aan toepasselijke wetgeving. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die U via de Dienst verstuurt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor door U verzonden of ontvangen inhoud.

U bent verantwoordelijk voor het zo snel als redelijkerwijs mogelijk doorgeven van wijzigingen in uw contactgegevens aan de Klantenservice.

 

Kosten

Om de Service te kunnen gebruiken, moet U over een geldig Data Plan beschikken. Een Data Plan is alleen geldig als het niet is uitgeput of verlopen en het geldig is in het land waar Je je op dat moment bevindt. Je kunt controleren of Je een geldig Data Plan hebt via de Ubigi selfcare. Wanneer U de dienst gebruikt en Uw Data Plan is op (d.w.z. uitgeput of verlopen), wordt de toegang tot internet automatisch onderbroken, maar U heeft nog steeds toegang tot de Ubigi selfcare.

Je Data Plan wordt afgeschreven op basis van je gebruik van de Service (verbruik van je dataverkeer).

Data Plan vergoedingen mogen alleen worden gebruikt voor onze Service op uw Apparaat, en U heeft geen recht op restitutie in contant geld voor overgebleven tegoeden of vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst. Tegoeden en vergoedingen zijn niet overdraagbaar en er is geen rente verschuldigd over tegoeden of vergoedingen.

 

Belastingen en andere kosten

U dient alle belastingen, vergoedingen, toeslagen en andere kosten te betalen die wij U in rekening brengen voor de Service, tenzij U ons voldoende documentatie kunt tonen dat U bent vrijgesteld. Wij zullen u niet vooraf op de hoogte stellen van wijzigingen in belastingen, vergoedingen, toeslagen en andere kosten, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

Wanneer kunnen we uw service opschorten of afsluiten

Wij kunnen, zonder aansprakelijkheid jegens u, de Dienst en/of uw (e)SIM-kaart zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of afsluiten:

a) Als wij het recht hebben om deze Overeenkomst te beëindigen omdat u deze Overeenkomst niet naleeft, maar ervoor kiezen om u de gelegenheid te geven om dit verzuim te herstellen wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is.

b) als we daartoe verplicht worden door de overheid en/of noodhulporganisatie of een andere bevoegde instantie of wettige autoriteit

c) Voor reparaties of onderhoud, of om operationele of veiligheidsredenen

d) In omstandigheden waarin we frauduleus of ongebruikelijk gebruik van uw (e)SIM-kaart of een of meer diensten constateren (bijv. abnormaal hoge gebruikspatronen)

e) Als we een goede reden hebben om een schending van deze Overeenkomst door U te vermoeden

f) Als Transatel of haar partners ontdekken dat uw (e)SIM-kaart gestolen/verloren/beschadigd of vernietigd is.

g) Als uw (e)SIM-kaart of Apparaat de normale werking van het netwerk verstoort of als uw account een betalingsachterstand heeft.

h) Als U de Diensten niet gebruikt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving

i) als U de Service voortdurend niet hebt gebruikt sinds U de (e)SIM-kaart hebt aangeschaft en/of als U uw account niet hebt aangevuld nadat uw krediet gedurende een langere periode is verlopen

j) Als U de (e)SIM-kaart gebruikt in een ander apparaat dan het apparaat waarin de kaart werd geleverd.

k) Als U de (e)SIM-kaart niet hebt gebruikt na achttien (18) maanden

l) Indien U een aangesloten voertuig hebt aangeschaft, indien U de (e)SIM-kaart niet hebt gebruikt na afloop van de garantieperiode van dat voertuig. Voor in aanmerking komende auto’s van Jaguar Land Rover is de Service inbegrepen gedurende de eerste drie (3) jaar van de autogarantie, maar wanneer de Service veel later is geactiveerd, kan de Service worden opgeschort na afloop van de garantieperiode van drie (3) jaar.

Indien wij uw Dienst opschorten of afsluiten zullen wij U de mogelijkheid geven om de Dienst opnieuw op te starten gedurende een periode van 3 maanden nadat de Dienst is opgeschort, mits U voldoet aan de Transatel vereisten.

 

Toegang tot internet

Wij geven geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of continue levering van de inhoud of informatie op sites of bronnen van derden waartoe toegang wordt verkregen via de Service.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die U lijdt door een virus dat toegang krijgt tot uw apparatuur, ongeacht of dit via de Service of anderszins wordt overgebracht. Het is uw verantwoordelijkheid om uw apparatuur te beschermen met geschikte antivirussoftware.

 

Apparaten

U dient de Dienst te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en alle andere redelijke instructies die wij of de Klantenservice u van tijd tot tijd geven. U bent in het bijzonder niet gemachtigd om de (e)SIM-kaart in een ander apparaat te gebruiken dan het apparaat waarmee de kaart werd geleverd.

Als je specifiek een eSIM data-abonnement hebt gekocht op de Ubigi website, de Ubigi app of op andere partners ecommerce platforms/marktplaatsen, is het uitsluitend jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je Apparaat eSIM-compatibel is en niet carrier-locked.

We bieden een niet-uitputtende lijst van eSIM-compatibele apparaten die geen rekening houdt met specifieke kenmerken per markt. Raadpleeg altijd de specificaties van de fabrikant van uw apparaat om de compatibiliteit te controleren.

Voor BMW klanten met Personal eSIM functionaliteit is de Ubigi connectiviteitsservice voor BMW beperkt tot één voertuig. Zodra de klant zijn BMW ID invoert in zijn eerste voertuig, wordt zijn Ubigi eSIM profiel overgedragen naar dit voertuig. Echter, als hij verbinding maakt met dezelfde BMW ID in andere voertuigen, zal hij geen nieuwe Ubigi eSIM profielen ontvangen.

 

Restitutiebeleid

Voor een eSIM-profiel met een vooraf geladen plan dat u op onze website hebt gekocht: de restitutie van uw vooraf geladen eSIM-profiel is alleen mogelijk als u de QR-code die u na uw aankoop per e-mail hebt ontvangen, niet hebt gescand. Als u de ontvangen QR-code al hebt gescand, wordt uw restitutieverzoek geweigerd.

Voor een eSIM-profiel met een vooraf geladen plan dat je op onze website hebt gekocht omdat je telefoon carrier-locked is: terugbetalingen voor “carrier-locked” apparaten (of “(e)SIM-locked”) zijn niet mogelijk. In de beschrijving van het data-abonnement in het gedeelte ‘Hoe te gebruiken’ staat dat je ervoor moet zorgen dat je apparaat carrier-unlocked is. Als je telefoon carrier-locked is, kun je contact opnemen met de provider waar je het toestel hebt gekocht en vragen of het “unlocked” kan worden (je hoeft alleen de IMEI op te geven, die te vinden is in de instellingen).

Opmerking: De vooraf geladen eSIM-gegevensplannen in de vorm van QR-codes blijven 6 maanden geldig vanaf de aankoopdatum.

Voor een herlading gekocht op je Ubigi-account (Ubigi-app of ubigi.me): Als je je bestaande Ubigi-account hebt opgeladen, kunnen de aangekochte data-abonnementen niet worden terugbetaald als je de dienst bent gaan gebruiken.

In het geval van bewezen technische problemen bij het activeren van de Services door Transatel, is een mogelijke terugbetaling beschikbaar vanaf het optreden van het probleem.

Vervanging van data-abonnementen of de overdracht ervan naar andere Ubigi-accounts is niet mogelijk. Om een verzoek tot terugbetaling in te dienen, neem contact op met het klantenserviceteam (via het online formulier) en voeg het betalingsticket (of de betalingsbevestiging) bij binnen 14 werkdagen vanaf de aankoopdatum (of het optreden van het technische probleem met de diensten). Na ontvangst ontvang je een bevestiging van je verzoek en wordt de restitutie binnen 10 werkdagen verwerkt via de oorspronkelijke betaalmethode die tijdens de aankoop is gebruikt.

 

Schadeloosstelling

U stemt ermee in, op uw eigen kosten, Transatel, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten volledig te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, rechtszaken, acties, vonnissen, aansprakelijkheden en/of schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke kosten en redelijke advocaatkosten) voortvloeiend uit of in verband met (i) uw gebruik van de Service, (ii) uw Account (met inbegrip van het gebruik van uw Account door een derde) en (iii) deze Overeenkomst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

MET UITZONDERING VAN SCHADE VEROORZAAKT DOOR OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN ONZE KANT, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE HOGER IS DAN HET BEDRAG DAT WIJ U IN REKENING HEBBEN GEBRACHT VOOR UW WERKELIJKE GEBRUIK VAN DE SERVICE GEDURENDE DE VOORAFGAANDE PERIODE VAN ÉÉN MAAND. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE, INDIRECTE, EXEMPLAIRE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING OF INKOMSTENDERVING, OF VERHOOGDE OPERATIONELE KOSTEN, ZELFS ALS DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAS OF WIJ SPECIFIEK OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE

MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ONGEACHT HOE DE CLAIM IS GEFORMULEERD OF OP WELKE JURIDISCHE GRONDEN DEZE IS GEBASEERD (ZOALS CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUUT OF ANDERSZINS).

 

Geen garanties

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT TITEL, NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID, TECHNISCHE COMPATIBILITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DIENSTEN, PRODUCTEN OF MATERIAAL DAT WORDT GELEVERD KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST EN OP DEZE WEBSITE. WE GARANDEREN OOK NIET DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. WIJ MACHTIGEN NIEMAND, MET INBEGRIP VAN ONZE WERKNEMERS, AGENTEN OF VERTEGENWOORDIGERS, OM NAMENS ONS EEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK TE VERSTREKKEN EN U DIENT NIET OP EEN DERGELIJKE GARANTIE TE VERTROUWEN. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, OMDAT DE SERVICE GEDEELTELIJK WORDT GELEVERD VIA NETWERKEN WAAROVER WIJ GEEN CONTROLE HEBBEN, DEZE ONDERHEVIG ZIJN AAN STORINGEN, ONDERBREKINGEN EN ONDERSCHEPPING, EN DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE STORINGEN, ONDERBREKINGEN OF ONDERSCHEPPINGEN. TRANSATEL IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN COMMUNICATIE DIE VIA DE SERVICE WORDT VERZONDEN.

 

Ubigi Doorverwijzingsprogramma

 

Bescherming van persoonlijke gegevens

“Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identiteitsdocument, een identificatienummer, locatiegegevens, economische gegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke identiteit.

Uw Persoonsgegevens worden door Transatel verzameld om de efficiënte werking van de Dienst te optimaliseren en ook om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving over gebruikersidentificatie. Ze zullen worden gewist na afloop van uw contract, of binnen een jaar na afloop van het contract in geval van een identificatieplicht, tenzij een langere bewaartermijn wordt opgelegd of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Uw Persoonsgegevens worden door Transatel verzameld in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”).

In het bijzonder zullen de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens altijd worden beschermd in overeenstemming met de GDPR, zelfs als U geen onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie.

De verwerking van uw Persoonsgegevens mag alleen worden uitgevoerd door Transatel of haar onderaannemers, mits deze onderaannemers onderworpen zijn aan contractuele bepalingen met Transatel in overeenstemming met de GDPR.

In het geval van overdracht van uw Persoonsgegevens buiten de Europese Unie, zal een bescherming worden geboden die vergelijkbaar is met de Europese regelgeving.

U hebt altijd recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de klantenservice op: www.ubigi.com

 

Handelsmerken

Alle bedrijfsnamen, dienstmerken, logo’s, handelsnamen, handelsmerken, websites en domeinnamen van Transatel, (gezamenlijk, “Merken”) zijn en blijven het exclusieve eigendom van Transatel en niets in deze Overeenkomst verleent U de licentie om dergelijke Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Opdracht

Wij kunnen onze rechten en plichten uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere partij op elk gewenst moment zonder U daarvan op de hoogte te stellen. Als we dat doen, hebben we geen verdere verplichtingen jegens u in verband met een dergelijke toegewezen taak. U mag uw rechten en plichten onder deze Overeenkomst niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht.

 

Integratie – Gehele overeenkomst

Deze Overeenkomst, samen met eventuele schriftelijke wijzigingen of schriftelijke aanpassingen, vormt de gehele Overeenkomst tussen U en Transatel met betrekking tot de Dienst en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten, schriftelijk, elektronisch of mondeling, tussen U en Transatel. Geen enkele schriftelijke of mondelinge verklaring, advertentie of dienstbeschrijving die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen, zal deze mogen tegenspreken, verklaren, wijzigen of aanvullen. U erkent en stemt ermee in dat U niet vertrouwt op enige vertegenwoordiging of verklaring van Transatel die niet in deze Overeenkomst is opgenomen.

 

Overmacht

Transatel is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van enig deel van deze Overeenkomst voor zover een dergelijke vertraging of tekortkoming is veroorzaakt door brand, overstroming, explosie, oorlog, embargo, overheidsvereiste, civiele of militaire autoriteit, daad van God of andere soortgelijke oorzaken buiten de macht van Transatel.

 

Geen verklaringen van afstand

Het niet uitoefenen door Transatel van haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst bij schending door de Klant of krachtens enige voorwaarde, convenant of bepaling in deze Overeenkomst zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand daarvan, noch als een verklaring van afstand van dezelfde of enige andere tekortkoming die zich vervolgens voordoet.

 

Toepasselijk recht

Als U een detailhandelaar bent, wordt deze Overeenkomst uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk. U stemt ermee in, in het geval er een claim of rechtszaak wordt aangespannen in verband met deze Overeenkomst, dat de rechtbanken van Parijs, Frankrijk, exclusief bevoegd en bevoegd zijn. In elke actie om deze Overeenkomst af te dwingen, inclusief, zonder beperking, elke actie van Transatel voor het terugvorderen van verschuldigde vergoedingen op grond van deze Overeenkomst, zult U Transatel redelijke advocaatkosten en kosten in verband met een dergelijke actie betalen. U erkent en stemt ermee in dat deze bepaling betreffende het toepasselijk recht van toepassing is ongeacht waar U woont of waar U de Dienst gebruikt of betaalt.

Tenzij anders is bepaald in de relevante wetgeving, bent U, als U een consument bent, ook onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Parijs.