Skip to content

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Mei 2018

 

 

Inleiding

Als U dit leest, dan betekent dit dat U uitgerust bent met een SIM-kaart van het merk Ubigi, en dat deze kaart u toegang geeft tot mobiele datadiensten in verschillende landen (“Diensten”). De SIM-kaart en de Diensten worden door Transatel N.V. (“Transatel”) geleverd volgens deze Algemene Voorwaarden (“Alg. Voorw.”) De Diensten kunnen geïntegreerd zijn in verschillende soorten toestellen, met inbegrip van (zonder beperking): een verbonden auto, laptop, tablet of een gelijkwaardig toestel van een geautoriseerde fabrikant van originele uitrustingen (Original Equipment Manufacturer (“OEM”), die werken met Microsoft Windows 10, enz. (“Toestel”).

 

Contact

Voor meer inlichtingen kunt u contact nemen met de klantendienst (“Klantendienst”) op: www.ubigi.com

 

Definities en Kader

De “Dienst” is enkel en alleen voor aankoop beschikbaar wanneer de Ubigi toepassingen worden gebruikt op een geautoriseerd Toestel. Het kan zijn dat de Dienst niet in alle zones en op alle toestellen beschikbaar is en hij is in elk geval onderworpen aan deze Alg. Voorw.

 

Deze Alg. Voorw., inclusief de bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens waarnaar hier wordt verwezen (gezamenlijk vernoemd als de “Overeenkomst”) beschrijven de Alg. Voorw. die gelden voor uw gebruikmaking van de Dienst. “Klant”, “U” en “Uw” betekent de klant van de hierboven gedefinieerde Dienst, en “Transatel”, “wij” en “ons/onze” omvatten Transatel N.V. en al haar dochterondernemingen die betrokken zijn bij het aan U leveren van de Dienst. Uw inschrijving in de Dienst, of Uw gebruikmaking of Uw betaling van de Dienst, bevestigt uw onvoorwaardelijke aanvaarding en goedkeuring van de Alg. Voorw. zoals bepaald in de Overeenkomst die beschikbaar is op www.ubigi.com. Als U niet akkoord gaat met de bepalingen van deze Overeenkomst, dan kunt U de Dienst niet gebruiken.

 

Deze Overeenkomst kan veranderen. Het kan zijn dat wij deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, zullen alle dergelijke wijzigingen of aanpassingen onmiddellijk gelden zodra ze worden gepubliceerd op www.ubigi.com (de “Website”). Wanneer we aanzienlijke wijzigingen aanbrengen aan deze Overeenkomst, dan zullen wij ernaar streven om U apart op de hoogte te stellen van deze wijziging. ALS U GEBRUIK BLIJFT MAKEN VAN DE DIENST NADAT OP DE WEBSITE EEN WIJZIGING WERD GEPUBLICEERD, DAN WORDT ER ONOMSTOTELIJK VAN UITGEGAAN DAT U ALLE DERGELIJKE WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN AANVAARDT.

Door de Dienst te kopen, gaat U ermee akkoord dat U de toelating heeft om de Dienst te gebruiken en dat u verantwoordelijk bent voor de betaling van de Dienst volgens deze Alg. Voorw.

 

De Dienst bestaat uit het leveren van vooraf betaalde mobiele Data Plannen (datatoelage die geldig is voor een bepaalde duur) om uw Toestel in staat te stellen verbinding te maken met het Internet (de “Data Plannen”).

De landen waar U de Data Plannen kunt gebruiken, kunt u vinden in lijsten die vermeld staan waar U surft in de beschikbare aanbiedingen. Beschikbare aanbiedingen kunnen af en toe wijzigen en ze kunnen afhangen van het land waarin U zich op dat moment bevindt.

Ter ondersteuning van de Dienst heeft Transatel overal in de wereld met verschillende gsm-ondersteuners (mobiele operatoren) overeenkomsten gesloten om toegang te krijgen tot hun gsm-netwerken (waarnaar gezamenlijk wordt verwezen als het “Mobiele Netwerk”). Dat Transatel deze Dienst levert, betekent niet dat Transatel U voorziet van een telefoonnummer en u in staat stelt om zelf op te bellen om telefoongesprekken te voeren of om oproepen te ontvangen (inclusief oproepen naar 911 en andere noodnummers) of om sms’en of tekstberichten te versturen of te ontvangen.

 

Licentie

Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, verlenen wij U een intrekbare, niet-exclusieve, niet voor sub-licentie vatbare licentie voor gebruikmaking van de Dienst, die niet overdraagbaar is voor gebruik op een ander toestel, en die onderworpen is aan de voorwaarden van de Overeenkomst tijdens de gehele duur ervan.

 

Overeenkomst

Deze Overeenkomst zal aanvangen, en er zal een bindend contract bestaan tussen Transatel en de Klant, wanneer de Klant zal beginnen gebruik te maken van de Dienst. Ze zal blijven duren totdat ze wordt beëindigd zoals hier wordt bepaald.

De Dienst wordt uitsluitend verkocht op vooraf betaalde basis.

Alle diensten, met inbegrip van alle eraan verbonden aanbiedingen en promoties kunnen onderworpen zijn aan specifieke bijkomende Alg. Voorw. Gelieve regelmatig onze Website te bekijken omdat deze Alg. Voorw. van tijd tot tijd een update ondergaan.

In het kader van deze Overeenkomst blijft U tegenover ons aansprakelijk voor de acties van eender welke andere persoon aan wie U de toelating geeft gebruik te maken van de Diensten op Uw account.

 

Onze verplichtingen

Transatel zal de Dienst verlenen in navolging van de Overeenkomst, en volgens de toepasselijke Data Plan beschrijving, en vanaf de datum dat de Klant begint gebruik te maken van de Dienst of een dergelijk Data Plan koopt.

Wij zullen ernaar streven dat de Dienst daar waar mogelijk voor U beschikbaar is, maar zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van de Dienst kunnen onderhevig zijn aan factoren waarover wij geen controle hebben, zoals fysieke obstakels, atmosferische omstandigheden en storingen aan het Mobiele Netwerk (de infrastructuur, software en hardware die een mobiele ondersteuner / mobiele operator in staat stellen om de aan abonnees aangeboden draadloze internetdiensten te ondersteunen) waar wij geen controle hebben over dergelijke storingen en de remedies ervan. Wij of onze mobiele provider partners (eender welke onderneming die een mobiel internetnetwerk runt, die alle elementen bezit of in handen heeft die noodzakelijk zijn voor de verkoop en de levering van mobiele internetdiensten), zal van tijd tot tijd verplicht zijn om upgrades of onderhoudswerken aan het Mobiele Netwerk uit te voeren, die mogelijk de beschikbaarheid en/of de kwaliteit van de Dienst kunnen beïnvloeden. Wij zullen ons best doen om een dergelijke onderbreking tot een minimum te beperken, maar het kan zijn dat we hierover niet altijd controle hebben.

We zullen de Dienst verlenen met de gepaste deskundigheid en zorg, en we zullen gepaste inspanningen leveren om de Dienst voor U beschikbaar te maken. Indien U problemen heeft met onze Dienst of U een vermoeden heeft van frauduleuze activiteit op uw account, dan verzoeken wij u om de Klantendienst onmiddellijk te contacteren.

Het kan zijn dat wij van tijd tot tijd zonder kennisgeving de Dienst veranderen met de bedoeling te voldoen aan veiligheids-, reglementaire, wettelijke en andere vereisten. We zullen er zoveel mogelijk voor zorgen dat dit de reikwijdte van de dienst niet wezenlijk beïnvloedt.

 

Uw verplichtingen

U dient de Dienst te gebruiken in navolging van deze Overeenkomst en alle andere passende instructies die wij of de Klantendienst van tijd tot tijd aan U geven. In het bijzonder heeft u geen toelating om de SIM-kaart te gebruiken in eender welk ander toestel dan het Toestel waarbij ze werd geleverd of waarmee ze geacht is te worden gebruikt (indien niet geleverd met de SIM-kaart). Er wordt ook duidelijk gesteld dat de SIM-kaart de eigendom van Transatel en/of diens gekozen partners blijft.

U dient aan ons te melden in welk land Uw woonplaats is, wanneer U uw Account opent.

U dient ons ook een kopie van uw ID (nationale identiteitskaart of paspoort) te geven vooraleer U de eerste keer de Diensten begint te gebruiken of zeker ten laatste binnen de vijftien (15) dagen vanaf de datum waarop U de Dienst begint te gebruiken. Indien U dit niet doet, dan behouden wij het recht voor om de Diensten onmiddellijk stop te zetten.

De SIM-kaart heeft geen standaard Pincode. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE CONTROLE OVER DE TOEGANG TOT UW SIM-KAART EN U GAAT ERMEE AKKOORD TE BETALEN VOOR DE DIENST, ONGEACHT OF U EEN DERGELIJK GEBRUIK HEEFT TOEGELATEN. WIJ KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR FRAUDULEUS GEBRUIK VAN UW SIM-KAART. Als u denkt dat uw SIM-kaart op een niet-geautoriseerde manier wordt gebruikt, dan dient U onmiddellijk contact te nemen met de Klantendienst om gepaste wijzigingen aan uw account te kunnen aanbrengen.

De SIM-kaart wordt toegekend aan de eerste eigenaar van het Toestel. De eerste eigenaar van het Toestel blijft op elk moment aansprakelijk voor het gebruik ervan, behalve wanneer Transatel een bewijs van de wijziging van het eigenaarschap van het Toestel heeft ontvangen.

De Dienst is bedoeld om te worden gebruikt voor het browsen op het web, voor e-mail, voor het uploaden en downloaden van applicaties en content naar en van het internet of van applicaties van een derde partij, voor het gebruik van applicaties en content, zonder bij te dragen tot een buitensporige overbelasting van het netwerk.

U mag de Dienst niet gebruiken voor eender welke onwettige, kwetsende of frauduleuze doeleinden, inclusief bijvoorbeeld gebruikmaking van de Dienst op een zodanige manier (1) die ons vermogen belemmert om de Dienst te verlenen aan U of andere Klanten; (2) misbruik maakt van eender welke bonus of promotieprogramma; of (3) U ontloopt uw verplichting om te betalen voor de Dienst. U mag de Dienst niet gebruiken op een manier die de veiligheid of de capaciteit van het netwerk in gevaar brengt, overmatig en buiten proportie bijdraagt tot overbelasting van het netwerk, een nadelige impact heeft op de netwerkdienstenniveaus of wettelijke datastromen, de netwerkprestaties verlaagt, schade berokkent aan het netwerk of aan andere klanten.

U mag geen enkele actie ondernemen die, in de enige doelstelling van Transatel, een hinder zou zijn voor de Dienst of voor andere Transatel klanten, de rechten van eender welke derde partij zou schenden, of anderszins aanstootgevend gedrag zou vormen. Als wij redenen hebben om aan te nemen dat U of iemand anders die uw SIM-kaart gebruikt, misbruik maakt van de Dienst of op een andere manier deze Overeenkomst schendt, dan mogen wij uw SIM-kaart en uw mogelijkheid om de Dienst te gebruiken, onmiddellijk schorsen, beperken of annuleren zonder kennisgeving. Daarnaast behouden wij het recht voor om naar eigen goeddunken en om eender welke reden, (a) uw SIM-kaart en uw toegang tot en uw gebruik van de Dienst te schorsen, te beperken, te wijzigen of te beëindigen en/of (b) te weigeren om U eender welke nieuwe Data Plannen te laten kopen. U bent verantwoordelijk voor alle kosten gemaakt op uw account, ongeacht of deze door u persoonlijk zijn gemaakt, behalve de kosten gemaakt nadat u de Klantendienst op de hoogte heeft gebracht van verlies of diefstal van uw SIM-kaart, en de Klantendienst dit schriftelijk heeft erkend.

 

Geschiktheid

Indien U jonger bent dan 18 jaar, dan dienen uw ouders of uw wettelijke voogd deze Alg. Voorw. te lezen en ermee akkoord te gaan dat ze erdoor gebonden zijn. U gaat ermee akkoord dat U verantwoordelijk bent voor de betaling van de kosten voor het gebruik van de Dienst, of als u jonger bent dan 18 jaar, dat U van de volwassene die verantwoordelijk is voor de betaling van de kosten, de toelating heeft gekregen om de Dienst te gebruiken.

U erkent dat Transatel bepaalde diensten onmiddellijk mag schorsen om geldende wetten na te leven. U bent als enige verantwoordelijk voor de content die U via de Dienst doorstuurt. Wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor eender welke content die U heeft verzonden of ontvangen.

Het is Uw verantwoordelijkheid om, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, de Klantendienst op de hoogte te brengen van wijzigingen aan uw contactgegevens.

 

Kosten

Om gebruik te maken van de Dienst, dient u een geldig Data Plan te hebben. Een Data Plan kan pas geldig zijn wanneer het noch opgebruikt, noch vervallen is en het moet geldig zijn in het land waarin U momenteel verblijft. Via de Ubigi selfcare (zelfhulp) kunt U nagaan of U een geldig Data Plan heeft. Wanneer U de Dienst gebruikt en Uw Data Plan is op (namelijk opgebruikt of verstreken), dan wordt de toegang tot het Internet automatisch stopgezet, maar dan heeft u wel nog altijd toegang tot de Ubigi selfcare.

Uw Data Plan zal worden gedebiteerd volgens uw gebruik van de Dienst (verbruik van uw datatoelage).

Data Plan toelagen mogen enkel voor onze Dienst op Uw Toestel worden gebruikt, en U zult niet het recht hebben op eender welke cash terugbetaling voor eender welk resterend krediet of toelage, tenzij dit nadrukkelijk anders vermeld is in deze Overeenkomst. Kredieten en toelagen zijn niet overdraagbaar, en er wordt geen intrest betaald op kredietsaldo’s of toelagen.

 

Taksen en Andere Lasten

U bent verplicht om alle taksen, heffingen, toeslagen en andere lasten te betalen die wij aan U aanrekenen voor de Dienst, behalve wanneer U ons documentatie kunt voorleggen die voor ons overtuigend genoeg is om te bewijzen dat u vrijgesteld bent. Wij zullen niet op voorhand melding maken van wijzigingen aan taksen, heffingen, toeslagen of andere lasten, behalve wanneer dit volgens de toepasselijke wetgeving vereist is.

 

Wanneer mogen wij uw Dienst schorsen of afsluiten

Wij mogen, zonder aansprakelijkheid jegens U, de Dienst en/of uw SIM-kaart schorsen of afsluiten zonder kennisgeving:

a) Wanneer wij het recht hebben om deze Overeenkomst te beëindigen omdat u heeft nagelaten deze Overeenkomst na te leven, maar we hebben dan wel de keuze om U de gelegenheid te geven om een dergelijke nalatigheid ongedaan te maken wanneer dit redelijkerwijze uitvoerbaar is.

b) Wanneer dit aan ons wordt gevraagd door de Regering en/of een nooddienstenorganisatie of eender welke andere bevoegde instantie of wettelijke autoriteit.

c) Voor herstellingen of onderhoud, of om operationele of veiligheidsredenen.

d) In omstandigheden waarin we een frauduleus of ongewoon gebruik van Uw SIM-kaart of van een of meer diensten (bijvoorbeeld abnormaal hoge gebruikspatronen) vaststellen.

e) Als we een goede reden hebben om U ervan te verdenken dat U deze Overeenkomst heeft geschonden.

f) Als Transatel of haar partners merken dat Uw SIM-kaart gestolen/verloren/beschadigd of vernietigd is.

g) Als Uw SIM-kaart of Toestel de normale werking van het netwerk belemmert of als Uw account een betalingsachterstand heeft.

h) Als U de Diensten niet gebruikt zoals is voorgeschreven door de toepasselijke wet- en regelgevingen.

i) Als U sinds Uw aankoop van de SIM-kaart continu geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst en/of als U uw account niet heeft aangevuld nadat Uw krediet gedurende een lange tijd vervallen is.

j) Als U de SIM-kaart gebruikt in een ander Toestel dan het Toestel waarin ze werd geleverd.

k) Als U de SIM-kaart niet heeft gebruikt na achttien (18) maanden.

l) Indien U een aangesloten voertuig hebt gekocht, indien U de SIM-kaart niet hebt gebruikt na de termijn van de voertuiggarantie. Voor in aanmerking komende voertuigen van Jaguar Land Rover is de Service inbegrepen gedurende de eerste drie (3) jaar van de voertuiggarantie, maar wanneer de Service veel later is geactiveerd, kan de opschorting van de Service plaatsvinden na afloop van de drie (3) jaar garantie.

Als wij Uw Dienst schorsen of afsluiten, dan geven wij U de gelegenheid om de Dienst te herstarten gedurende een periode van 3 maand nadat de Dienst werd geschorst, op voorwaarde dat U voldoet aan de vereisten van Transatel.

 

Internettoegang

Wij geven geen enkele waarborg betreffende de accuraatheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid of de ononderbroken bevoorrading van de content of de informatie die zich bevindt op eender welke site van derde partijen of andere bronnen die toegankelijk zijn via de Dienst.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor eender welke schade die U lijdt door eender welk virus dat in Uw installatie binnendringt, ongeacht of dit via de Dienst of op een andere manier is binnengedrongen. Het is Uw verantwoordelijkheid om Uw installatie met de gepaste antivirussoftware te beschermen.

 

Toestellen

U dient de Dienst te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en met alle andere redelijke instructies die wij of de Klantendienst van tijd tot tijd aan u geven. Zo heeft U in het bijzonder geen toelating om de SIM-kaart te gebruiken in eender welk ander Toestel dan het Toestel waarmee ze werd geleverd.

 

Vergoeding

U gaat ermee akkoord om Transatel, haar filialen, dochtermaatschappijen, aandeelhouders, directeurs, functionarissen, werknemers en agenten, op uw eigen kosten en uitgaven volledig te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen eender welke schadeclaims, redenen voor acties, vorderingen, vonnissen, schulden en/of schade (inclusief zonder beperking van redelijke uitgaven en redelijke erelonen van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw gebruik van de Dienst, (ii) uw Account (inclusief het gebruik van uw Account door een derde partij) en (iii) deze Overeenkomst.

 

Beperking van Aansprakelijkheid

BEHALVE VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR FOUTEN DIE WIJ OPZETTELIJK HEBBEN GEMAAKT, ZULLEN WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE MEER BEDRAAGT DAN HET BEDRAG VAN ONZE KOSTEN DIE WIJ AAN U AANREKENEN VOOR UW EFFECTIEF GEBRUIK VAN DE DIENST TIJDENS DE VOORAFGAANDE PERIODE VAN EEN MAAND. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EENDER WELKE RECHTSTREEKSE, SPECIALE, SCHADELIJKE GEVOLGEN, INCIDENTELE, ONRECHTSTREEKSE, ALS VOORBEELDSTELLING OF ALS BESTRAFFING BEDOELDE SCHADEVERGOEDINGEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, OF VERHOOGDE WERKINGSKOSTEN, ZELFS ALS DERGELIJKE SCHADEVERGOEDINGEN KONDEN WORDEN VOORZIEN OF ALS WE SPECIFIEK WERDEN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDINGEN, EN ONGEACHT HOE DE SCHADECLAIM IS GEFORMULEERD OF OP WELKE WETTELIJKE GRONDEN DEZE IS GEBASEERD (ZOALS EEN CONTRACT, ONRECHT, EEN WETTELIJKE GROND OF ANDERSZINS).

 

Geen Waarborgen

WIJ GEVEN GEEN WAARBORGEN VAN EENDER WELKE AARD, NOCH UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, VAN EENDER WELKE WAARBORGEN VAN EIGENDOMSTITELS, NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID, TECHNISCHE COMPATIBILITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BIJZONDER DOEL, MET BETREKKING TOT EENDER WELKE DIENSTVERLENING, PRODUCTEN OF MATERIAAL GELEVERD IN NAVOLGING VAN DEZE OVEREENKOMST EN OP DEZE WEBSITE. WIJ GARANDEREN OOK NIET DAT DE DIENST ZONDER ONDERBREKING OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL FUNCTIONEREN. WIJ GEVEN AAN NIEMAND DE TOESTEMMING, MET INBEGRIP VAN ONZE WERKNEMERS, AGENTEN OF VERTEGENWOORDIGERS, OM EEN WAARBORG VAN EENDER WELKE AARD TE GEVEN UIT ONZE NAAM EN U MAG NIET REKENEN OP EENDER WELKE DERGELIJKE WAARBORG. U ERKENT NADRUKKELIJK EN U GAAT ERMEE AKKOORD, NAMELIJK DOOR HET FEIT DAT DE DIENST VOOR EEN DEEL WORDT GELEVERD VIA NETWERKEN BUITEN ONZE CONTROLE, DAT DEZE DIENST ONDERHEVIG KAN ZIJN AAN STORINGEN, ONDERBREKINGEN EN ONDERSCHEPPINGEN, EN DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EENDER WELKE DERGELIJKE STORINGEN, ONDERBREKINGEN OF ONDERSCHEPPINGEN. TRANSATEL IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN COMMUNICATIE DIE VIA DE DIENST WORDT DOORGEGEVEN.

 

Ubigi-verwijzingsprogramma

Bekijk de voorwaarden.

 

Bescherming van Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bijzonder aan de hand van een verwijzing naar een identificatie zoals een naam, een identiteitsdocument, een identificatienummer, locatiegegevens, economische gegevens, een online identificatie of naar een of meer specifieke factoren van de fysieke identiteit.

Uw Persoonsgegeven worden door Transatel verzameld om de efficiënte werking van de Dienst te optimaliseren en ook om in regel te zijn met toepasselijke wetten en reglementeringen betreffende de identificatie van gebruikers. Deze gegevens zullen aan het einde van uw contract worden gewist, of binnen een jaar na het einde van het contract ingeval er een identificatieverplichting geldt, behalve wanneer er een langere periode opgelegd of toegelaten is door de geldende wetgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Transatel verzameld overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen betreffende de verwerking van Persoonsgegevens en de bewegingsvrijheid van dergelijke gegevens (“GDPR”).

In het bijzonder zullen de veiligheid en de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens altijd beschermd zijn in navolging van de GDPR, zelfs als U geen onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie bent.

Transatel of haar onderaannemers mogen enkel Uw Persoonsgegevens bewerken op voorwaarde dat dergelijke onderaannemers onderworpen zijn aan contractuele clausules met Transatel, zoals voorgeschreven door de GDPR.

Ingeval Uw Persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden overgedragen, dan zal er worden gezorgd voor een bescherming die vergelijkbaar is met deze van de Europese Unie.

U heeft altijd het recht om Uw Persoonsgegevens in te kijken, recht te zetten of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Voor de uitoefening van een van deze rechten dient u contact te nemen met de Klantendienst op: www.ubigi.com.

 

Handelsmerken

Alle bedrijfsnamen, servicemerken, logo’s, handelsmerken, websites en domeinnamen van Transatel (gezamenlijk vernoemd als “Merken”) zijn en blijven de exclusieve eigendom van Transatel en niets in deze Overeenkomst zal aan U de licentie toekennen om dergelijke Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Toewijzing

Wij mogen alles of een deel van onze rechten en verplichtingen in navolging van deze Overeenkomst, toewijzen aan eender welke partij en op eender welk moment, zonder U hierover op de hoogte te stellen. Als wij dit doen, dan hebben wij geen verdere verplichting aan U in verband met een dergelijke doorverwezen taak. U mag uw rechten en verplichtingen in navolging van deze overeenkomst niet toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating.

 

Scheidbaarheid

Als eender welke bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, illegaal of onvoorzienbaar wordt bevonden, dan zullen de overblijvende bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven en gelden.

 

Integratie – Volledige Overeenkomst

Deze Overeenkomst zal samen met eender welke schriftelijke wijzigingen of schriftelijke aanpassingen de volledige Overeenkomst tussen U en Transatel vormen met betrekking tot de Dienst en ze zal alle voorgaande of gelijktijdige, zowel schriftelijke, elektronische als mondelinge afspraken of overeenkomsten tussen U en Transatel, verdringen en vervangen. Geen enkele schriftelijke of mondelinge verklaring, advertentie of dienstbeschrijving die niet nadrukkelijk is opgenomen in de Overeenkomst, zal worden toegelaten om deze Overeenkomst tegen te spreken, uit te leggen, te wijzigen of aan te vullen. U erkent en u gaat ermee akkoord dat U niet vertrouwt op eender welke door Transatel gegeven representatie of verklaring die niet in deze Overeenkomst is opgenomen.

 

Force Majeure (Heirkracht)

Transatel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke vertraging of tekortkoming van de prestatie van eender welk deel van deze Overeenkomst, voor zover deze vertraging of tekortkoming veroorzaakt is door brand, overstroming, ontploffing, oorlog, een embargo, een regeringsvereiste, een burgerlijke of militaire autoriteit, overmacht of andere gelijkaardige oorzaken buiten de macht van Transatel.

 

Geen Vrijstellingen

Het feit dat Transatel zou nalaten eender welke van haar hier geschetste rechten te laten gelden bij een door een Klant gepleegde inbreuk of op grond van eender welke voorwaarde, verbond of bepaling opgenomen in deze Overeenkomst, zal niet worden beschouwd als een vrijstelling hiervoor, noch als een vrijstelling van dezelfde of eender welke andere vorm van overtreding die daarna optreedt.

 

Geldende Wetgeving

Als u een detailhandelaar bent, dan vermelden wij hier dat deze Overeenkomst opgesteld is volgens de wetgeving van Frankrijk en uitsluitend hieraan onderworpen is. U gaat ermee akkoord dat ingeval er een schadeclaim of een aanklacht wordt ingediend in verband met deze Overeenkomst, dat dan uitsluitend de rechtbanken van Parijs, Frankrijk, bevoegd zijn. Door elke vordering om deze Overeenkomst te versterken, met inbegrip van en zonder beperking van eender welke vordering van Transatel voor het recupereren van vergoedingen die verschuldigd zijn, dient u aan Transatel de redelijke erelonen van de advocaat en de kosten in verband met een dergelijke vordering te betalen. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze geldende wettelijke bepaling altijd van toepassing is, ongeacht waar u woont, of waar u de Dienst gebruikt of ervoor betaalt.

Tenzij anders bepaald in relevante wetgeving, bent U, als U consument bent, ook onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Parijs.